09132624404 - 03154310052

یکشنبه, 12 اسفند 1397 ساعت 05:56

قلعه تاریخی ده آباد

قلعه ده آباد واقع در بادرود، به همراه قلعه های کرشاهی، قلعه فمی، قلعه گبری بادرود و قلعه سیزان، یکی از سلسله قلعه های تاریخی حاشیه کویر مرکزی ایران است که وظیفه حفاظت و تامین امنیت شهرهای مهم آن زمان مانند کاشان و نطنز و بادرود و مناطق حاشیه کویر، و دفاع در برابر دشمنان را بر عهده داشتند.