رزرو انلاین اقامتگاه

لطفا جهت رزرو یکی از اتاق ها را انتخاب کنید

رزرو اتاق 1
یک شب برای 2 نفر 425000 تومان
افزودن همراه
برای هر نفر اضافه 130000 تومان
رزرو اتاق 2
یک شب برای 2 نفر 425000 تومان
افزودن همراه
برای هر نفر اضافه 130000 تومان
رزرو اتاق 3
یک شب برای 2 نفر 425000 تومان
افزودن همراه
برای هر نفر اضافه 130000 تومان
رزرو اتاق 4
یک شب برای 2 نفر 425000 تومان
افزودن همراه
برای هر نفر اضافه 130000 تومان
رزرو اتاق 5
یک شب برای 2 نفر 425000 تومان
افزودن همراه
برای هر نفر اضافه 130000 تومان
رزرو اتاق 6
یک شب برای 2 نفر 425000 تومان
افزودن همراه
برای هر نفر اضافه 130000 تومان